Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa esitetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain (523/1999) edellyttämät tiedot Kuitu Media Oy:n ylläpitämien henkilörekisterien osalta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan Kuitu Media Oy:n internetsivulla www.kuitumedia.fi ja sitä päivitetään tarvittaessa sen sisältämien tietojen muuttuessa.

Rekisterinpitäjä

Kuitu Media Oy (”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 2291593-0
Ilmalankatu 2 C
00240 Helsinki
Puhelin: 050 365 8880
productions ( at ) kuitumedia.fi

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Markus Paul
Puhelin: 040 500 2000
etunimi.sukunimi ( at ) kuitumedia.fi

Tietosuojavaltuutettua ei ole nimetty (peruste: EU:n tietosuoja-asetus 37 artikla).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden yhteystietoihin liittyviä henkilötietoja tuotteittensa ja palveluidensa kaupan edellyttämässä tarkoituksessa. Rekisterinpitäjä käsittelee myös palveluksessaan olevan henkilökunnan henkilötietoja työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi.

Ylläpidettävät rekisterit:
– Asiakasrekisteri
– Henkilöstörekisteri

Ylläpidettävistä rekistereistä on laadittu erilliset rekisteriselosteet.

Rekisterien tietosisältö

Asiakkaiden yhteystiedot sekä asiakkaiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot; eli nimet, työosoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Henkilöstön osalta tarpeelliset tiedot palkanmaksun ja muiden työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi; eli henkilö- ja yhteystiedot, koulutus, työtehtävä, työsuhteen kesto ja pankkiyhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereissä olevat tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen luovutukset

Rekistereissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterinpitäjä ei myöskään siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan antamaa suostumusta.

Rekisterien suojausperiaatteet

Rekisterinpitäjän rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurien, fyysisten konesalien suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on alla mainituissa kohdissa 1-7 mainitut oikeudet häntä koskevien tietojen saantiin, oikaisemiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai siirtämiseen sekä oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus:
1. Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisterinpitäjän rekistereihin;
2. Oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
3. Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
4. Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kieltämällä niiden käsittely esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai henkilömatrikkelia taikka sukututkimusta varten);
5. Oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään (Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.);
6. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn;
7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettu pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Kuitu Media Oy, Ilmalankatu 2 C, 00240 Helsinki. Siinä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).

Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Laadittu 23.5.2018